InformációSzótár

Mi a boldogság?

Boldogság – Mit jelent?

Megkértük Szabados Pált, a WikiSzótár.hu szerkesztőjét, hogy mondja el a Boldogság Magazinnak, mit tudhatunk a boldogság szó jelentéséről és eredetéről.

A „boldog” szó eredete a WikiSzótár.hu szótár szerint az ősmagyar „boja”, „pulu” gazdag, bőséges jelentésű szavakra vezethető vissza. A boldogság szó első jelentése – ahogy az a WikiSzótár.hu oldalán olvasható:

Fokozott öröm. Az élet sikeres személyes megélése; a már elért és a jövőbeli lehetséges sikerek felett érzett fenntartás és kétség nélküli öröm.

 

A Magyar Értelmező Kéziszótár (1964) így ír:

„A boldog (1, 2) melléknévvel kifejezett (érzelmi) állapot; a sorssal, körülményekkel való (teljes) elégedettség.”

A Wikipédia, népszerű internetes enciklopédia a következőként kezdi a szócikkét:
„A boldogság pozitív érzelmekkel jellemezhető mentális állapot, amely a megelégedettségtől az egészen intenzív örömérzésig terjedhet.
A boldogságot nem csak állapotnak, hanem egy folyamatnak is lehet érteni. Ha egy állapotnak tekintjük, és elérhetőnek tartjuk, akkor ki az aki ezt elérte? (Őszintén!) Ebben a megközelítésben a boldogság egy út a céljaink felé. Egy folyamat. Ugyanis nem létezik boldogság, boldog ember, cél-célok nélkül! A célok felé haladva az akadályokat leküzdve lehet boldog az ember.”
A fentiek alapján látható, hogy a meghatározásokban és a mindenki által megtapasztalható egyéni szinten is a boldogság az öröm megélését jelenti. De milyen öröm adhat igazi boldogságot?
Az „öröm” szó jelentése a WikiSzótár.hu szerint: „Derűs lelkiállapot, elért siker vagy jó közérzet érzése. Az ember egész lényét átható vidám és kellemes érzés, amit szándékainak megvalósítása okoz.” Ez azt hiszem, mindannyiunk számára elfogadható. A WikiSzótár.hu meghatározása a sikert jelöli meg a boldogság forrásának.

A „siker” szót így határozza meg a WikiSzótár.hu:

„Kedvező végeredmény; olyan helyzet, állapot vagy következmény, ami korábbi elvárásainknak tervünk elért céljaként megfelel, és arra tudatosan törekedtünk, szándékunk irányult rá.”

A sikerben tehát benne van a cél elérése. Azt hiszem ez is könnyen elfogadható kijelentés.

 

A boldogság tehát – ahogy ezt a Wikipédia is írja – célokhoz kapcsolódik.

A további fejtegetés eredményessége érdekében ugyanakkor érdemes megnézni a cél szó jelentését is. Bár a cél szócikknél már sokféle jelentést találhatunk a WikiSzótár.hu oldalán, de azok közül kettőt emelnék ki. Ezeknek alkalmazása közelebb visz a boldogság személyes megtapasztalásához.

Az első a „cél” szó átfogó jelentése: „Megvalósítandó eredmény, amely egy kívánatos állapot, vagy elért hely.” A „cél” szó másik ideillő – a boldogságot elérhetővé tevő – meghatározása a szócikk utolsó jelentése: „Hajtóerő, amely segít megvalósítani a szükséges döntéseket és tevékenységet ahhoz, hogy elérjünk egy kívánt eredményt.”
A kívánt eredmény természetesen szintén egy cél, így a meghatározásokból kirajzolódó mozaik a megvalósított célok és elért sikerek körül összpontosul. Ide illik még Az út a boldogsághoz című könyv nem vallásos meghatározása is (7. oldal, lábjegyzet): „boldogság: a jólét, elégedettség, öröm állapota, örömteli, vidám, gondtalan létezés, amit akkor érzünk, amikor jó dolgok történnek velünk.”
Amikor a saját hajtóerőnk hajt minket kitűzött céljaink felé, és látjuk, hogy valóban haladást érünk el ezen az úton, és nem kényszerülünk az útról való letérésre, akkor tényleg boldogok lehetünk.

 

Van vallásos jelentése is

A boldogság szó első meghatározása tehát nem tartalmaz vallásos jelleget, de a szónak van vallásos értelme is. A vallások középpontjában az Istent kereső vagy éppen az Istenhez (istenekhez) vezető út áll. A vallás olyan szellemi létezéssel kapcsolatos tanítás, amelynek segítségével az ember megszabadulhat az anyagi világ tökéletlenségeitől, az anyagi lét szorításából. Ez kifejeződik például a kereszténységben, amely szerint az ember boldogságának forrása Isten:
Zsolt. 34:9 „Érezzétek és lássátok meg, hogy jó az Úr! Boldog az az ember, a ki ő benne bízik.” Ezzel kapcsolatos érdekes gondolat, hogy a magyar Boldogasszony szavunk hogyan ötvözi az ősmagyar hitvilágot a kereszténységgel.
A Boldogasszony a magyar ősi vallásban a Holdistennő vagy Nagy Szarvasanyával volt azonos, míg a kereszténységben személye átváltozott Szűz Máriává, Jézus anyjává, aki a mohamedán vallás szent könyvének, a Koránnak is egyik alakja.
Itt most természetesen nem foglalok állást a különböző vallások között, de azt egyértelműen kijelenthetem, hogy egy vallásos embernek fontos a boldogság elérése saját vallásán belül.

Éppen ezért olvasható a WikiSzótár.hu „boldogság” szócikkének második meghatározása is:
„Egy vallási cél megélése, a magasabb szellemi létezés biztonságának megtapasztalása felett érzett öröm. A lelki örömök teljessége az üdvözültek számára.”
Ez a meghatározás kiterjeszti a boldogsághoz vezető célokat a szellemi, vallási területre is, és így az ember boldogsága teljessé lehet, amely magában foglalhatja nem csak az anyagi létezés során elért bőséget és sikert – ahogy ezt a szó eredete is megjelöli –, hanem benne van a lelki örömök teljes tárháza is, amely a vallási útkeresés és hitéleten belül érhető el egy hívő számára.
Így a vallásos és magukat nem vallásosnak mondó emberek számára is megvan a boldogság elérésének esélye a személyes és közösségi sikerek kiteljesedésével, hiszen senki sem lehet boldog magányosan. Ez csak egy közös erőfeszítés sikere lehet, amelyben mindenki megtalálja a saját szerepét és hozzájárulását egy jobb, boldogabb világhoz.

Szabados Pál

WikiSzótár.hu

 


Feliratkozás a Boldogság Magazin tanácsadójának hírlevelére

Hozzászólások

hozzászólás

Boldogság

Boldogság Magazin - Jó hírek, amelyekre szükség van.

3 thoughts on “Mi a boldogság?

Comments are closed.